Proizvodi za industrijsku pripremu vode

Naziv proizvoda Hemijski naziv Namena
UNIBREAK Rastvor Polimera za razlaganje ulja kod industrijskih otpadnih voda
UNIPHOB Rastvor Polimera Antipenušavac za otpadne vode
UNITREAT BC08 Biocid Biocid za industrijsku namenu

Za Tehnički List Proizvoda molimo Vas da se obratite našoj kolegi: telefon: +381 603 270021 e-mail: