Masovni proizvodi

Naziv proizvoda Hemijski naziv Namena
Aluminijumsulfat Al2(SO4)3 + 18H2O Koagulaciono sredstvo za pijaću vodu
Kalijumpermanganat KMnO4 Oksidaciono sredstvo za pijaću vodu
Natrij-hipohlorit NaOCl Oksidaciono sredstvo za pijaću vodu
Vodonik - peroxid H2O2 Oksidaciono sredstvo za pijaću vodu
NaHCO3 NaHCO3 Flokulaciono sredstvo za pijaću vodu protiv korozije cevi
Natrijum karbonat Na2CO3 a omekšavanje vode
Natrijum hlorit NaClO2 prekurzor oksidacionog sredstva (hlor dioxida), izvor kiseonika kod postrojenja prečistača otpadnih voda
Natrijum metabisulfid Na2S2O5 dezinfekciono sredstvo,za čišćenje membrana
NaOH NaOH kontrola pH vrednosti
Sumporna kiselina H2SO4 kontrola pH vrednosti
Hlorovodonična kiselina HCl kontrola pH vrednosti
SILCARBON aktivirani ugalj granulisani absorbent ,filtermaterial
Limunska kiselina C6H8O7 sredstvo,za čišćenje membranskih filtera
Sirćetna kiselina CH3COOH Nutricijent za postrojenja prečistača otpadnih voda
UNICOND KOH Industrijska namena
CMA Kalciummagnesium-acetat ekološko sredstvo za otapanje snega i leda
Kalcij-hlorid CaCl2 izvor Ca++ pijaće vode,ili sredstvo za odmrzavanje
Trinatrijum-fosfat Na3PO4 omekšivač pijaće vode

Za Tehnički List Proizvoda molimo Vas da se obratite našoj kolegi: telefon: +381 603 270021 e-mail: